نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١)

نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١):
                                                                              Banisadr-Vafa Maslehat-1
                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید