نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٢)

نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٢):
                                                                             Banisadr-Vafa Maslehat-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               

 

 نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١)

 

 نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٣)