اگر "رئیس جمهور" مطیع "رهبر" است ، "انتخابات" برای چیست؟

اگر "رئیس جمهور" مطیع "رهبر" است ، "انتخابات" برای چیست؟ گفتگو با ابوالحسن بنی صدر، فرج سرکوهی و قاسم شعله سعدی در برنامه صفحه آخر:
                                                                               Banisadr-Safheh Akhar-1
                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید