قدرت با انسان چه می کند که انسان ها مصلحت اندیش می شوند؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١)

قدرت با انسان چه می کند که انسان ها مصلحت اندیش می شوند؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                            Banisadr-Vafa Maslehat-1

                                                                              برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                             
در مورد مصلحت سنجی بیماری که بسیاری از مردم بدان گرفتار هستند.