دست حکومت روحانی در پوست گردو، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

  دست حکومت روحانی در پوست گردو، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                             Banisadr-Rfi-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                             
ابوالحسن بنی صدر: در طول تاریخ هر کس خواست به نام شما مردم عمل کند، این قدرتمداران او را سرکوب کردند. یک استثناء هم نبوده. من در واقع دنبالۀ یک سلسله انسان هایی هستم که در این سرزمین برای احقاق حقوق شما ایستادم و توسط این زورمداران سرکوب شدم. این تازگی ندارد، قبل از من مصدق بوده، قبل از او امیرکبیر، قبل از او قائم مقام فراهانی و ...، همیشه اینجور بوده است.
 
اگر می خواهید این سرنوشت تغییر بکند، خود شما مردم باید بپذیرید که انسان حقوقمند هستید و به این حقوق خودتان بها بدهید و به این حقوق عمل کنید. تا در نتیجه این قلمرو استبداد تنگ بشود.
 
به شما نوید می دهم، چون ما بر آن هدف های انقلاب ایران ایستادیم، آن مثلث زور پرست در حال ناتوان شدن است. بقایای سلطنت طلب ها هر روز نزد آمریکایی ها می­ روند، بلکه التفاتی به آنها بکنند، و سوریه ­ای دیگر از ایران بسازند! ولی تا زنده هستم، به یمن شما مردم ایران که به ما اعتماد کردید، ما بر حقوق شما ایستاده ایم و نخواهم گذاشت آلترناتیو وابسته، برای توجیه حمله به ایران بوجود بیاید. چنانچه تا امروز نگذاشتیم...