«چرایی عقب نشینی روحانی، و چگونگی افزایش قلمروی عمل وی» از دید بنی صدر

ahb 20140620عصرجدید: قلمروی عمل قوای سه گانه، و توانایی ریاست جمهوری در نظام ولایت فقیه چیست؟

 

 برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

بنی صدر: قلمروی نظری سه قوه را رهبر تعیین میکند و اختیارات قانونی رئیس جمهوری (تعیین سیاست اقتصادی و ..) در بیرون از این قلمرو، قابل استفاده نیست. بنابراین، این محدودیت نظری سبب میشود که اختیاراتی که رئیس جمهوری بنابر قانون اساسی دارد، قابل عمل نباشد.

وقتی مقامی دارای گسترده ترین قلمرو و تمام قوای لازم برای اعمال خشونت باشد، قلمروی عمل قوای مجریه و مقننه، نزدیک به صفر می شود. وقتی قلمروی عمل، نزدیک به صفر است،رئیسی و روحانی، فرقی ندارند! بلکه چون رهبر و قوای سرکوب، رئیسی را از خود میدانستند، امکانات بیشتری به وی میدادند.

تقصیر آقای روحانی، نگفتن حقیقت به مردم است. لازمه افزایش قلمروی عمل ایشان، فعال شدن جامعه است و باید رویه ای متناسب با آن اتخاذ کنند. سخنان ایشان قبل از انتخاب شدن، در خط و ربط فعال کردن جامعه بود، ولی بعد از تهدیدات و دستگیری برادرش، عقب نشینی کرده است.

بخشی از گفتگو با عصرجدید در 20 مرداد 1396