نقش آقای خامنه ای در گروگانگیری و نگرانی رژیم از انحطاط آمریکا بعنوان ابرقدرت

banisadrبنی صدر: آقای خامنه ای با دانشجویان صحبت کرده و گفته است که این آمریکا حتی مصدق را هم تحمل نکرد. چه کسی میگوید حتی مصدق ؟،  کسی که در گروگانگیری داشته ،  نماینده ای که رفته با یکی از آن  گروگانها ، یک سرهنگ آمریکایی در تبریز صحبت کرده ، همین آقا بوده. کسی که در سازش پنهانی بر سر گروگانها ، معروف به اکتبر سورپرایز نقش داشته ، یکی از آنها همین آدم بوده. کسی که در ایرانگیت نقش داشته باز هم همین آقا بوده. آن کسی که به دستگاه ریگان پیغام داده که هر گاه شما از حکومت ما حمایت کنید ، ما حتی حاضریم خمینی را هم بکشیم ، یکی همین آدم بوده. کسی هم که مرتب می گفته که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم ، بعد در همان حال دستورگفتگوی محرمانه داده و بعد هم برای زدوبند با همین قدرت نرمش قهرمانانه کرد ، باز همین آدم بوده

برای شنیذن مصاحبه اینجا را کلیک کنید 

 

جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶