خطر رویارویی نظامی عربستان با ایران و اوضاع جنگی منطقه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

                                                                             Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

سؤال های حسین جوادزاده در رادیو عصر جدید از ابوالحسن بنی صدر: 
 
- علل تحولات بیسابقه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در عربستان سعودی چیست؟
 
-با توجه به افزایش فزایندۀ تنش میان رژیم های ایران و عربستان سعودی، علت این تنش آفرینی ها و اهداف تندروها را از منظر دو رژیم در آستانۀ گذار به جانشین رهبر یا شاه چه می دانید؟
 
- آیا واقعا امکان جنگ وجود دارد؟
 
- آیا امریکا و اروپا خواهان چنین جنگی هستند ؟
 
- مردم دو کشور برای خنثی سازی تندروها چه کنش هایی را می توانند صورت دهند؟