٣ درس از ۱۵ درس ابوالحسن بنی صدر در بارۀ ویژگی های جنبش همگانی (١)

                                                                                Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید

                                                               
ابوالحسن بنی صدر: درس اولی که انقلاب ایران می آموزد این است که باید تغییرکرد تا یتوان تغییر داد و تغییرکردن را نمی توان به بعد از پیروزی بازگذاشت. چنانکه بیرون آمدن از مدارهای بسته را به بعد از انقلاب نمی توان واگذاشت، چراکه سبب می شود جمهور مردم به جنبش نپیوندند و جنبش فرو بخوابد. ...