مصاحبه کانال دانشجویان مبارز و مستقل با ابواحسن بنی‌صدر درباره وضعیت اقتصادی ایران قبل از انقلاب ۵۷

                                                                                Bani sadr-Abol Hassan-1