خامنه ای موجودیت ایران را به خطر انداخته / اثر تغییرات جدید در کابینه حکومت ترامپ در مصاحبه با بنی صدر

ahb 20140620بنی صدر: قدرت وقتی به مرحله انحطاط میرود ، خطرناک تر می شود چون باید با زور ، موقعیت خود را حفظ کند و مقدار زوری که اکنون باید بکار ببرد از مثلا ۵۰ سال قبل ، بیشتر است . از اینرو چون آمریکا ، توانایی سابق را ندارد باید با اعمال زور بیشتری نسبت به قبل، موقعیت خود را حفظ کند و خطرناک تر است.

 

فایل صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-01-03

فایل تصویری

https://youtu.be/k_krq0182S8