پیام نوروزی و وضعیت داخلی و خارجی کشور در آستانه سال نو، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با آقای بنی صدر

پیام نوروزی و وضعیت داخلی و خارجی کشور در آستانه سال نو، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                            Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                           
ابوالحسن بنی صدر: شما در وضعیتی هستید که یا باید تصمیم بگیرید زنده بمانید و به حیات ملی ادامه بدهید، یا خدای ناکرده تسلیم هر پیشامدی بشوید.
 
شما این توانایی را دارید. امید، ذاتی حیات انسان است، شادی، ذاتی حیات انسان است. اگر این را گم کردید، یعنی به حقوقی که ذاتی حیات است عمل نمی کنید، گرفتار غم شدید، گرفتار نا امیدی شدید و خود را ناتوان می بینید، تا وقتی که شما تصمیم به تغییر نگیرید، توانایی خود را بیاد نیاورید، وضعیت در مدار بسته از بد به بدتر است. مدار بسته یک جهت بیشتر ندارد و آن از بد به بدتر و از بدتر به بدترین تر و ...