قواعد خشونت زدایی/ روش شناسی قسمت (۱١)، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

قواعد خشونت زدایی/ روش شناسی قسمت (۱١)، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                            Banisadr-Wafa-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینحا را کلیک کنید