دولت سایه و جانشینی مجتبی خامنه‌ ای، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

دولت سایه و جانشینی مجتبی خامنه‌ ای، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Bani sadr-Abol Hassan-1
                                                                                برای شنیدن صدایِ این مصاحبه اینجا را کلیک کنید