گفتگوی مهدی فلاحتی در برنامۀ خط قرمز صدای آمریکا با ابوالحسن بنی صدر/ اصول راهنمای انقلاب و قانون اساسی حقوقی و ...

                                                                            Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید