روش شناسی -خدا چیست و رابطه انسان با خدا چگونه است؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

خدا چیست و رابطه انسان با خدا چگونه است؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Banisadr-Wafa-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید