تفاوت ماهوی ارزیابی برجام از دیدگاه بیان آزادی و بیان قدرت، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

تفاوت ماهوی ارزیابی برجام از دیدگاه بیان آزادی و بیان قدرت، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                               Banisadr-Wafa-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید