بدیل استقلال و آزادی و اتحاد ایرانیان، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

بدیل استقلال و آزادی و اتحاد ایرانیان، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Banisadr-Golzar-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید