قسمتی از سلسله بحث ها در باب بیان آزادی و مردمسالاری در ماه ژوئن ٢٠١٨، سخنرانی ابوالحسن بنی صدر

                                                                               Banisadr-Dehbashi-1

                                                                               برای شنیدن صدای ابن شخنرانی اینجا را کلیک کنید

                                                                         
دولت هایی که خود را نئولیبرال می خوانند، گرفتار این تناقضند که از سویی خود را حقوقمدار می نامند، و از سوی دیگر، اعمال زور را حق انحصاری دولت می دانند. حال آنکه اگر مرام دولت حقوق بود، باید خشونت زدایی روش عمومی دولت می شد. در این صورت، وسائل ارتباط جمعی، اطلاع رسانی را نه وسیلۀ برانگیختن به خشونت، که وسیلۀ برانگیختن به شناسایی حقوق و خشونت زدایی از راه عمل به حقوق می کردند. با همین دو تغییر، تقدم به هرگونه خشونت، مهمتر از همه جنگ، از سوی دولت ها بی وجه و ناممکن می گشت. بدینقرار، اندیشیدن در تناقضی که دولت ها، بخصوص دولت هایی که زور را تنها روش خود کرده، و گرفتار آنند، مهمترین مسألۀ این زمان و همه زمان ها است.
 
***
 
از سال ۱۹۸۲، آقای ابوالحسن بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کرد. او همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاس هایی نیمه خصوصی در میان گذاشت که این کار تا به امروز ادامه دارد . کتاب های سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی، اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی از این جلسات است. در این جلسات آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند. بخش وسیعی از این کلاس ها، کار تحقیقی مفصلی است که به بحث مردمسالاری می پردازد و به صورت صوتی و تصویری ضبط شده اند. این مجموعه در پنج کتاب انتشار خواهد یافت: کتاب اول شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن، و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری اند. کتاب دوم در رهبری و احزاب، کتاب سوم در عدالت، و دو کتاب چهارم و پنجم در باره رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشند. فصل هایی از این مجموعه به صورت کتاب انتشار یافته که از آن جمله می توان به کتاب های اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، عدالت اجتماعی، عقل آزاد، توتالیتاریسم، ارکان دموکراسی، رهبری در دموکراسی، رشد (جلد اول و دوم) را نام برد. جلسه این ماه در ادامه بحث استبداد فراگیر بوده است. این جلسات، هر چهار هفته یک بار، برگزار می شوند.
 
بحث روز یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ برابر ۳ ژوئن ۲۰۱۸ (به مدت یکساعت): ادامۀ بحث استبداد فراگیر (توتالیتاریسم) 
 
ساعت پخش جلسات:
 
به وقت ایران: هشت و نیم شب 
 
اروپا: شش بعد از ظهر
 
شرق آمریکا و کانادا: ساعت ۱۲  و غرب آمریکا و کانادا:  ۹ صبح 
 
علاقه مندان میتوانند به قسمت پخش مستقیم در سایت رسمی آقای بنی صدر به آدرس:
 
 
یا یوتیوب: AZADEGAN IRAN 
 
و نیز اینستا گرام آقای بنی صدر (abanisadr) مراجعه و این جلسه را به صورت پخش مستقیم ببینند و یا گوش کنند