پیام تسلیت ابوالحسن بنی صدر بمناسبت در گذشت علی اصغر حاج سید جوادی

 Hajsedjavadi Aliasghar

 

   امروز، پنجم تیرماه 1397، برابر 26 ﮊوئن 2018، آقای علیاصغر حاج سید جوادی، در پاریس، در بیمارستان، چشم از جهان فرو بست. در پی کودتای خرداد 1360، از وطن مهاجرت کرد تا در خدمت مردم ایرن و در مقام دفاع از حقوق آن مردم بماند. زندگی او، مبارزهای بدون انقطاع با استبداد پهلوی و سپس استبداد ولایت مطلقه فقیه شد. او در زمره کم شمار ایرانیان فرهیخته ای است که عمری دراز را در مبارزه برای برخورداری ایرانیان از استقلال و آزادی و دیگر حقوق گذراندهاند و این تن است که باجود استقامت طولانی، سرانجام، توان از دست میدهد.

     از قواعد مهم حاکم بر زندگی جامعهها یکی این قاعده است: تا وقتی کسانی هستند که بر حق میایستند و حق را اظهار میکنند و به زورپرستان نه میگویند، ولو اندک شمار، جامعه حیات از دست نمیدهد. از اینرو، با همه خطرها که حیات ملی ملت ایران را تهدید میکنند، به یمن وجود ایستادگان بر حق که حاج سید جوادی یکی از آنها است، حیات ملی ایران ادامه مییابد. هنوز و باز باید کوشید تا که نه تنها حیات ملی ادامه یابد، بلکه ایران در راه رشد در استقلال و آزادی، بر میران عدالت اجتماعی شود. حاج سید جوادی و همه آنها که زندگی آنها هشدار به مردم ایران و فراخواندن آنها به بازیافت استقلال و آزادی بود و هست، نقش الگو و جهت یاب ایرانیان را برعهده خواهند داشت.

   او در شمار زندگان است و همچنان همگان را به استقامت تا پیروزی فرا میخواند.

 

5 تیرماه 1397

ابوالحسن بنیصدر