در ضرورت تدوین منشور حقوق پنجگانه ، اصول قانون اساسی برای پیشنهاد به ملت ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیده استقلال و آزادی (قسمت های اول و دوم)

در ضرورت تدوین منشور حقوق پنجگانه برای پیشنهاد به ملت ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپدۀ استقلال و آزادی: 
                                                                            Banisadr-Enhetat Usa-1              
                                                                              برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                             
                                                                              
                                                                          برای شنیدن صدای قسمت دوم این مصاحبه اینجا را کلیک کنید