بررسی عدم پویایی مردمسالاری، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر (قسمت های اول و دوم)

                                                                         Banisadr-Daesh-1