اسطورۀ رشد و نقش ویرانگر سرمایه سالاری، ادامه سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری

                                                                               Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                                برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید

                                                                               
ابوالحسن بنی صدر: شعاع نوری تاریکی را می شکافد که جهان را در خود فرو برده است. به همان نسبت که جهانیان شکستن اسطوره رشد را آشکارتر می بینند، و می بینند که این نه آنها، که قدرت ویرانگری سرمایه سالاری است که «رشد» می کند و تهدید حیات بر روی زمین را زمان به زمان قطعی تر می کند، تقلای قدرتمدارها برای به انحصار درآوردن وسائل ارتباط جمعی بیشتر می شود. زبان رسمی سالاری ها که دروغ است، رایجتر می گردد. با این وجود، انتخاب نیز آسانتر می شود. بخصوص این جامعه های زیر سلطه هستند که در می یابند که دولت مقتدر توانا به برداشتن موانع از سر راه رشد، هم اسطوره است و چنین دولتی جز ابعاد ویرانگری را بزرگتر نمی کند. رشد انسان و عمران طبیعت نیازمند برخورداری بیش از بیش انسان ها از استقلال و آزادی است. بدینخاطر است که جریان آزاد اندیشه ها و داده ها و اطلاع ها ضرورتی به تمامتر می یابد و نیاز انسان ها به گفتگو با زبان آزادی، بیشتر می گردد. از اینرو، نقش انسان ها در برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها و داده ها و اطلاع ها تعیین کننده است. اینبار، نقش آنها است که در از اعتبار انداختن زبان «عامه فریب» و دروغِ راست نما، بیشتر و بیشتر می شود.
 
بدینسان، موضوع بحث، مهمترین موضوع در این زمان است...