رشد منفی اقتصاد ایران و رشد بر دو پایۀ استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

رشد منفی اقتصاد ایران و رشد بر دو پایۀ استقلال و آزادی، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                             Banisadr-Wafa-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
سؤال اول: درحالی که اقتصاددانان داخلی و خارجی و حتی صندوق بین المللی پول می گویند اقتصاد ایران رشد داشته، شما بر اساس کدام تئوری اقتصادی، رشد را منفی می کنید و اظهار نظر در مورد ساختار جداگانۀ رشد می کنید؟ 
 
سؤال دوم: در شرایطی که ایران گریبانگیر فقر بوده در زیر خط مطلق فقر قرار داشته و بیکاری بیداد می کند و رکود تولید داریم، شما برای فعالان اقتصادی کشور در این شرایط بحرانی، چه پیشنهادی ارائه می دهید؟