تفاوت دیدگاه اقتصادی ابوالحسن بنی صدر با دیدگاه های اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١)

تفاوت دیدگاه اقتصادی ابوالحسن بنی صدر با دیدگاه های اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١):
                                                                               Banisadr-Wafa-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا راکلیک کنید

                                                                       

 تفاوت دیدگاه اقتصادی ابوالحسن بنی صدر با دیدگاه های اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی (٢)