محمد خاتمی و مشکل عمومی گریز از قدرت به قدرت، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

محمد خاتمی و مشکل عمومی گریز از قدرت به قدرت، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                             Ahb-66-Sep13-

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                           
ابوالحسن بنی صدر: اصلاح طلبان می گویند انقلاب مساوی است با خشونت و هیچ هم نمی گویند که موجودیت خودشان را هم از آن انقلاب دارند که مساوی با خشونت نبود و گل را هم بر گلوله پیروز کرد،
 
- این آقایان اصلاح طلب کسانی هستند که بعد از پیروزی انقلاب، اول از همه خشونت را القا کردند.
 
- صادقانه به شما می گویم که استبداد صالح وجود ندارد. تاریخ هرگز استبداد صالح به خود ندیده و هرگز هم نخواهد دید.