کتاب : حقوق پنجگانه

hoghughe 5 ghane-titelاصول این حقوق پنج‌گانه که امیدواریم روزی اصول همه قانون‌های اساسی کشورهای جهان بگردند و عمل به آنها، همه انسانها را شهروندان جامعه جهانی بگرداند، اصول قانون اساسی می‌شوند که به مردم ایران پیشنهاد می‌شود. قانون اساسی همراه با برنامه عمل و قانون اساسی دوران گذار، در یک مجلد، در اختیار مردم ایران قرارخواهند گرفت.

 

 

تاریخ انتشار : تیر 1397

 

 

 

جهت پیاده کردن کتاب حقوق پنجگانه لطفا اینجا را کلیک کنید