تفاوت دیدگاه اقتصادی ابوالحسن بنی صدر با دیدگاه های اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٢)

تفاوت دیدگاه اقتصادی ابوالحسن بنی صدر با دیدگاه های اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٢)
                                                                                       Banisadr-Wafa-1

                                                                                      برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               

تفاوت دیدگاه اقتصادی ابوالحسن بنی صدر با دیدگاه های اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی (١)