روش شناسی/ آیا روش بر مبنای اصل موازنۀ عدمی را شما خلق کردید؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (بخش ۱٣)

روش شناسی/ آیا روش بر مبنای اصل موازنۀ عدمی را شما خلق کردید؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (بخش ۱٣):
                                                                               Banisadr-Wafa-1
                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید  
                                                                               
 
- آیا روش بر مبنای اصل موازنۀ عدمی را شما خلق کردید یا وجود داشت یا شما آنرا بصورت سیستم درآوردید؟ 
 
-دلیل درست بودن روش شما، امتحان شده است؟
 
- آیا قبل از شما اندیشمند دیگری به این روش یا قسمتی از آن پرداخته است؟ 
 
- آیا از نقد ثنویت، می توان به موازنۀ عدمی رسید؟
 
- موازنۀ عدمی بعنوان مبنای روش، کار عقل را مشکل تر می کند یا آسان تر؟