توضیحات ابوالحسن بنی صدر در مورد کتاب حقوق پنجگانه

                                                                                  Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                             

ابوالحسن بنی صدر: اصول این حقوق پنجگانه که امیدواریم روزی اصول همه قانون‌ های اساسی کشورهای جهان بگردند و عمل به آنها، همۀ انسان ها را شهروندان جامعۀ جهانی بگرداند، اصول قانون اساسی ای می‌ شوند که به مردم ایران پیشنهاد می‌ شود. آن قانون اساسی، همراه با یک برنامۀ عمل و یک قانون اساسی دوران گذار، در یک مجلد، در اختیار مردم ایران قرار خواهند گرفت.