نقش زن در رابطه قدرت و جامعه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

نقش زن در رابطه قدرت و جامعه، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:                   
                                                                                    Bani sadr-Abol Hassan-1
                                                                                       برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید