پیام ابوالحسن بنی صدر به جوانان بمناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹٧

                                                                             Bani sadr-Abol Hassan-1