حقوق پنجگانه اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٩)

حقوق پنجگانه اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٩):                                                                             

                                                                          Banisadr-Wafa-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
- ابوالحسن بنی صدر: شما جوانی که میگویی هرهفته چند تا مخ می زنم، شرم بکن از این تجاوز به حقوق خود و دخترانی که فکر می کنی مخشان را می زنی.
 
- به آنهایی که می گویند قدرت را باید تقسیم کرد، می گویم که قدرت تقسیم پذیر نیست
 

حقوق پنجگانه اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١٠)

حقوق پنجگانه اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١١)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


در این رابطه