آیا نجات ایران در گرو آمدن یک رضا خان است؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

آیا نجات ایران در گرو آمدن یک رضا خان است؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Banisadr-Enhetat Usa-1

                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید