بررسی کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر/ جامعه رو در روی این رژیم ایستاده، چون حیات ملی از سوی رژیم تهدید می شود

                                                                               Banidadr-Tarif Siassat-1

                                                                                     

rfi فارسی: جناب بنی صدر، ارزیابی شما امروز در این چهلمین سالگرد از کارنامه حکومت جمهوری اسلامی چیست؟
 
آیا در این کارنامه می توان نکات مثبتی هم یافت؟
 
با توجه به آنچه می فرمایید، آیا جامعه و حکومت دو قطب رو در روی را تشکیل نمی دهند؟
 
تجربه تاریخی نشان می دهد که حالات انقلابی و حکومت دوران انقلابی حتی به خواست خود انقلابیون هم دورۀ کوتاهی دارد و آنها نیز مایلند به سرعت نظام تازه برآمده از انقلاب را نظامی عادی جلوه بدهند. در ایران تقریباً بر عکس است، یعنی نه تنها این چنین نیست، همچنان از اقتصاد انقلابی صحبت می شود و دادگاه های انقلاب همچنان پا بر جا هستند. این تأکید بر دوام انقلاب چه انگیزه ای دارد؟
 
جناب بنی صدر، بدون اینکه بخواهیم پیشگویی بکنیم و به پیشگویی بپردازیم، شما آینده جمهوری اسلامی و تداوم حکومت را چگونه می بینید؟