رابطه نظم و امنيت با قدرت/ سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری

                                                                                Banisadr-Daesh-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
رابطۀ نظم وامنيت با قدرت، از دیرباز، موضوع بحث های فلسفی و دینی و حقوقی و نیز علمی بوده‌ است و هنوز هست. از آنجا که بیشتر، قدرت تنظيم کنندۀ رابطه ها بوده‌ است و هست، همگان باور کرده‌ اند که بدون اعمال قدرت، نظم و امنیت در جامعه برقرار نمی‌ شود. آیا معرفت به حقوق و عمل کردن به حقوق، بنابراین، تنظيم رابطه ها توسط حقوق، نظم وامنیت پدید می‌ آورد؟ در سطح جامعه ها این پرسش بسا مجال طرح نیز پیدا نکرده‌ است. در حقیقت، زبان فریب، رابطۀ مستقيم نظم و امنیت با قدرت را باورانده‌ است. باوجود اینکه وضعیت همۀ جامعه ها، وضعیت بی‌ نظمی، و به میزانی که قدرت رابطه ها را تنظيم می‌ کند، بی‌ن ظمی و نا امنی بیشتر است، هنوز که هنوز است، بیان های قدرت افراطی، قدرتمداری و قدرت محوری را شرط استقرار نظم و امنیت می‌ باورانند.
 
بکار برندگان زبان فریب، نیک می‌ دانند که تنظيم رابطه ها توسط قدرت، مانع برخورداری جامعه از وجدان همگانیِ سازگار با زندگی حقومند، بنابراین، مانع زیستن در مردم سالاری شورایی می‌ شود. از اینرو، بحث در این باره‌ ها، ضرورترین بحث ها است.
 
***************************************************************************
 
از سال  ۱۹۸۲ آقای ابوالحسن بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کرد. او همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاس هایی نیمه خصوصی در میان گذاشت که این کار تا به امروز ادامه دارد. کتاب های سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی،اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی ازاین جلسات است. در این جلسات آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند. بخش وسیعی از این کلاس ها، کار تحقیقی مفصلی است  که به بحث مردمسالاری می پردازد و به صورت صوتی و تصویری ضبط شده است. این مجموعه در پنج کتاب انتشار خواهد یافت: کتاب اول شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است. کتاب دوم در رهبری و احزاب، و کتاب سوم در عدالت، و دو کتاب چهارم و پنجم در باره رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد. فصل هایی از آن به صورت کتاب انتشار یافته که از آن جمله می توان به کتاب های  اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، عدالت اجتماعی، عقل آزاد، توتالیتاریسم، ارکان دموکراسی، رهبری در دموکراسی، رشد (جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر (در دو جلد) و...  را نام برد. جلسۀ این هفته در ادامه بحث استبداد فراگیر است. این جلسات هر چهار هفته یک بار بر گزار می شوند.