وضعیت ایران در سال ١٣٩٨، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

وضعیت ایران در سال ١٣٩٨، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Banidadr-Tarif Siassat-1                                                                     
                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                             
 
ابوالحسن بنی صدر: - این رژیم دین را راه و روش آدمخواری کرده است.
 
-هیچ نظام استبدادی نمی تواند نیروهای محرکه را با حق ترکیب بکند.
 
- یک رژیمی فاقد مشروعیت و بند از بند گسسته داریم.
 
- اگر این رژیم وابسته نبود که تحریم ها اثر نداشت.
 
- اپوزیسیون وابسته به آمریکا عامل تشدید ترس ها هستند، چون ترس از بیرون است که جامعه را از حرکت انداخته است.
 
- رژیم بحران هایی را که در درون و بیرون می سازد، روز به روز بیشتر می کند، برای اینکه عمرش در گرو آن بحران هاست .
 
- ۱۲ واقعیتی که شدت بند از بند گسستگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران را گزارش می کنند ...