کدامین نظام اقتصادی برای ایران؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

کدامین نظام اقتصادی برای ایران؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                              Banisadr-Wafa-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
سؤال: نظر شما راجع به بورژوازی ملی چیست؟ توضیح اینکه سرمایه دارانی هستند که از راه تولید و فعالیت های سالم اقتصادی، دارایی بدست آوردند و حاضرند در آینده، در جهت پیشرفت تولید صنعت کشاورزی کشور و همچنین کار آفرینی و ایجاد اشتغال، مؤثر واقع شوند و خدمت کنند. اینها، بر عکسِ فعالینی هستند که گرایش به رانت خواری و استفاده از روابط با کارمندان دولت و تصمیم گیرندگان دارند و عمدتأ در مسیر واردات بدنبال منافع اقتصادی خویش اند و همچنین با پرداخت رشوه و ایجاد انحصار، سعی می کنند روابط ناسالم برقرار کنند. در اقتصاد تولید محور شما که منشورش را هم انتشار دادید، این بورژوازی ملی نقشش کجاست؟ ...