اتحاد با گروه ها و افراد با چه شرایطی؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

اتحاد با گروه ها و افراد با چه شرایطی؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: 
                                                                                Bani sadr-Abol Hassan-1
                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید