نقد نظریۀ سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولوژی، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر (١)

                                                                             Banisadr-Sedarat-1

                                                                                

 توماس پیکِتی اقتصاددان فرانسوی، از جمله متفکرین غربی است که منتقد نظام سرمایه‌ داری کنونی بوده است. این سامانۀ فکری، از زیان‌ بارترین عواملی بوده است که با افزایش میزان خشونت‌ های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی، تمدن‌ ها و حیات آدمی و حفظ محیط زیست را به خطرهایی ژرف نزدیک کرده است. سیاستمدارانی چون رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، هم این روزها در مورد ادامۀ وضع فعلی، اعلام خطر کرده است، که چه بسا عامل از بین رفتن اروپا خواهد شد.

 
توماس پیکتی، به از هم پاشیدگی قریب‌ الوقوع اتحادیۀ اروپا باور ندارد، ولی در بارۀ رشد تفکرات پُاپولیستی هشدار می‌ دهد و اینکه برگزیت و خارج شدن اتحادیۀ پادشاهی بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، به علت انفعال دولت‌ های اتحادیۀ اروپا در مورد کاهش نابرابری ثروت و امکانات بوده است.
 
توماس پیکتی در حال حاضر، استاد مدرسهٔ عالی مطالعات علوم اجتماعی و مدرسهٔ اقتصاد پاریس است، در زمینهٔ⁠ نابرابری در ثروت، تحقیق و تالیف می‌ کند، از جمله در سال ۲۰۱۴ کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم، از پرفروش‌ ترین کتاب ها بوده است که بر تمرکز ثروت و توزیع درآمد در ۲۵۰ سال گذشته می‌ پردازد. کتاب استدلال می‌ کند که نرخ بازگشت سرمایه در کشورهای توسعه‌ یافته بیش از نرخ رشد اقتصادی است و این باعث نابرابری در ثروت در آینده می‌شود. او برای حل این مشکل پیشنهاد می‌ دهد که از طریق یک مالیات جهانی بر ثروت، بازتوزیع انجام شود. پیکتی در کتاب جدیدش "سرمایه و ایدئولوژی"، باز هم سرمایه‌ داری را به چالش کشیده و نابرابری ثروت را موجب روآمدن گرایش های عوام‌ فریبی در دنیا دانسته است. او معتقد است که باید از ملکیت خصوصی نامحدود، عبور کنیم و و مالیت را در زمان و در اندازه، محدود نماییم. 
 

قدرت و از خود بیگانه شدن اندیشۀ راهنمای لیبرالیسم/ صیرورت از مالکیت شخصی به مالکیت خصوصی، مصاحبۀ علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر (١)

قدرت و از خود بیگانه شدن اندیشۀ راهنمای لیبرالیسم/ وسیله، هدف را توجیه نمی کند، بلکه آنرا تبیین می کند، مصاحبۀ علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر (٢)

قدرت و از خود بیگانه شدن اندیشۀ راهنمای لیبرالیسم/ معضلات دنیای امروز، و راه‌ حل‌ ها، با نگرشی به مالکیت، مصاحبۀ علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر (٣)

نقد نظریۀ سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولوژی، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر (٢)

نقد نظریۀ سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولوژی، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر (٣)

نقد نظریۀ سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولوژی، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر (۴)

نقد نظریۀ سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولوژی، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر (۵)

نقد نظریۀ سوسیالیسم مشارکتی توماس پیکتی در کتاب سرمایه و ایدئولوژی، گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر (۶)

نیاز مبرم به تجدید نظر در گلوبالیسم از منظر موازنۀ عدمی و حقوق، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت (۷)