نقش جامعۀ مدنی در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٢)

نقش جامعۀ مدنی در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٢):
                                                                              Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
ابوالحسن بنی صدر:برای اینکه یک ملتی سرمایۀ اجتماعی پیدا کند، می باید اصطکاک ها، تضاد ها، برخوردها، و در یک کلام، تنظیم رابطه با قدرت، جایش را به تنظیم رابطه با حقوق، بدهد. بطوریکه اگر اصطکاک، برخورد، تضاد و خشونت، به صفر نرسد، نزدیک به صفر بشود. اگر اینجور شد، آن همبستگی در جامعه پدید می آید که یک نیروی عظیم است که بزرگترین موانع را می تواند بردارد. ایران دوران انقلاب را شما مجسم کنید، آن همبستگی فوق تصور، آن پیروزی گل بر گلوله را. افسوس که آن سرمایه، تخریب شد و با خشونت از بین رفت، هم این استبداد بازگشت، و هم سرنوشت ایران اینطور شد ...

 

نقش جامعۀ مدنی در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١)