ویژگی های ایرانیت، چگونه استقلال و آزادی را ممکن می سازند؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

ویژگی های ایرانیت، چگونه استقلال و آزادی را ممکن می سازند؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                               Banisadr-Wafa-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
ابوالحسن بنی صدر:
 
- آقای خامنه ای، تو ملی نیستی، ملی کسی است که می گوید نه می خواهم مسلط باشم، و نه زیر سلطه. من وطن دارم و برای دیگران هم وطن قائلم، همان احترامی که برای وطن خود قائلم و وطن دوستی خود را بعنوان یک حق قبول کردم و به آن عمل می کنم، این حق را برای دیگران هم قائلم که او هم به حقوق خودش عمل بکند،. رابطۀ ما هم را حقوق ملی تضمین می کنند، این می شود وطن دوستی.
 
- آقای خامنه ای، رابطه با خدا را نمی داند چیست! رابطه با خدا، این همانی پیدا کردن با دانش مطلق، با توانایی مطلق، با آزادی مطلق، با استقلال مطلق و با هوشمندی مطلق است.
 
- یک انسانی که بخواهد به دیگران زور بگوید، خودش را به پَست ترین پَست ها، تبدیل کرده ست.
 
- آقای خامنه ای، چه ستم بزرگی به خود کرده، شده است آلت قتالۀ زور.
 
- مستبد ها، موجودات پَستی هستند، یعنی خود خویشتن را پَست کرده اند.