خیانت یاری طلبیدن از بیگانه و نقش اصل استقلال، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١)

خیانت یاری طلبیدن از بیگانه و نقش اصل استقلال، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١):

                                                                               Banisadr-Wafa-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                 
ابوالحسن بنی صدر: آنهایی که به قدرت خارجی روی می آورند، خائن اند و از دید من قابل بخشایش هم نیستند.
 
به سبب حضور و عمل بیگانه، ایران کشتار های عظیم و ویرانی های در باور نگنجیدنی بخود دیده است.
 
حضور و عمل بیگانه در ایران بارها ایران را گرفتار  تجزیه کرده است.
 
فعل پذیری جامعه حاصل روابط قوای خصم آلود با بیگانه و یا حتی میان گروه های وابسته به بیگانه و دولت مرکزی است.
 
آنهایی که از بیگانه، طلب مداخله کرده اند، سرنوشتی بهتر از ترکان خاتون نیافته اند. 
 
در دوران معاصر، رفتار سلطه گرها با کسانی که به خدمت آنها در آمدند، تا بخواهی عبرت آموز است: 
 
- رفتار انگلیسی ها و امریکایی ها با پهلوی ها و دستیاران آنها و آن دسته از  سیاستمداران و روحانیانی که به خدمت بیگانه در آمدند، 
 
- رفتار آنها با فراماسون ها: امریکایی ها فهرست فراماسون های طرفدار انگلیس را لو دادند و انگلیسی ها هم مال آنها را لو دادند،
 
- رفتار امریکایی ها با ایرانیانی که از آنها پول گرفتند، 
 
- و سرنوشت آنهایی که به رژیم صدام سر سپردند. 
 
اگر کسی بخواهد عبرت بگیرد، از این مثال ها عبرت می آموزند. 
 
- زیانبار ترین اثر دست به دامان قدرت خارجی شدن، تخریب مداوم بدیل است.
 
امیدوارم درس تاریخ برای نسل امروز این باشد که چهار چشمی، حواسش به سرنوشت کشورش باشد و به هر سرسپرده و بیگانه ای، نه بگوید و او را خائن بداند و با او رفتار خائن بکند ...