رابطۀ دین و دولت در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

رابطۀ دین و دولت در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Banisadr-Abolhassan-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید