پیام ابوالحسن بنی صدر به مردم ایران به مناسبت نوروز ۱۳٩٩

                                                                          Ba-Ab-1