مصاحبۀ شاداب وجدی با ابوالحسن بنی صدر یک روز بعد از خروج از ایران در ۸ مرداد ۱۳۶۰

                                                                              Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                                    

                                                                                                   و یا اینجا را کلیک کنید