زندان‌های خالی‌مانده هلند، مأمنی موقت برای پناهجویان

 Zendan Holand

۱۳۹۵/۱۰/۲۱ دویچه وله: محمد بن سالم، پناهجوی ۳۶ ساله الجزایری، و سمت چپ او دوست لیبیایی۲۲ ساله‌اش در حال لذت بردن از هوای هلند هستند. چند سالی است که تعداد زندانیان در هلند به شکل چشمگیری رو به کاهش گذاشته و به همین خاطر بسیاری از زندانها خالی شده‌اند و بعضی از زندانها مانند زندان هارلم را هم به سبب جایگاه مهم معماری آن در میان بناهای شهر نمی‌توان تخریب کرد.

   شهر هارلم در کشور هلند به اقامتگاهی برای حدود ۶ هزار پناهجو تبدیل شده است. به دلیل کاهش بزهکاری در هلند ساختمان این زندان خالی مانده بود. پناهجویان در این ساختمان چگونه زندگی می‌کنند؟