عکس (سند) / دستور دادند که همه کارمندان افسران و سربازان وظیفه باید بروند به مصلای خمینی تهران برای سخنرانی رييسی

 

Mosala sanad