علیرغم وضعیت وخیم جسمی آرش صادقی، وی همچنان از خدمات درمانی و پزشکی مناسب محروم است/ وی۲۰ کیلو کاهش وزن داشته

sadeghie arash

۱۳۹۶/۰۴/۲۴سحام/  آرش صادقی،زندانی سیاسی محکوم به ١٩سال حبس ومحبوس دربند ٣٥٠ زندان اوین علیرغم وضعیت وخیم جسمی همچنان از خدمات درمانی وپزشکی مناسب محروم است.طی روز های اخیر تمامی اعزام های او به بیمارستان لغو گردیده. وی از زمان بازداشت 20  كيلو كاهش وزن داشته است.

آرش صادقی به دلیل آسیب شدید جسمی که در دوران اعتصاب و پس از آن به او وارد شده و در سایه عدم رسیدگی درمانی و پزشکی مناسب وخیم تر گردیده مجبور به استفاده دارو های زیادی است. داروهایی که صرفا بصورت موقت اثر دارند زیرا آرش صادقی نیازمند درمان فوری و مناسب پزشکی است. وی همچنان با دخالت نهاد های امنیتی و قوه قضاییه از خدمات درمانی محروم مانده است