۹۵ سد كشور كمتر از ۴۰ درصد آب دارند

sade gatvand
اعتماد :از ميان ۱۷۷ سد بزرگ در ۶ حوضه آبريز اصلي كشور، ۹۵ سد از جمله سدهاي دز، بانه، سفيدرود، لار، زاينده‌رود، ساوه و ملاصدرا همچنان كمتر از ۴۰ درصد آب ذخيره شده دارند.  بر اساس ارزيابي صورت گرفته از ابتداي سال آبي (ابتداي مهرماه) تا ١٨ بهمن‌ماه حجم ذخيره آب ١٧٧ سد بزرگ موجود در ٦ حوضه آبريز درياي خزر، خليج فارس، درياچه اروميه، فلات مركزي، هامون و سرخس ٢٧/٢٠ ميليارد مترمكعب است. هم‌اكنون ٤١ درصد مخازن سدهاي ياد شده پر است و ورودي به آنها نيز ٣٤ درصد، خروجي آنها ١١ درصد و حجم آب ذخيره شده در مخازن ١٥ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. از ميان ١٧٧ سد بزرگ موجود در اين ٦ حوضه آبريز ٩٥ سد از جمله سدهاي دز، بانه، سفيدرود، لار، زاينده‌رود، ساوه و ملاصدرا همچنان كمتر از ٤٠ درصد آب ذخيره شده دارند. در حال حاضر حجم ذخيره كنوني آب درسدهاي پنجگانه استان تهران (لار، طالقان، اميركبير، لتيان و ماملو) ٥٥٨ ميليون مترمكعب بوده و ٣٠ درصد حجم اين سدها نيز پر است. بررسي اين اعداد و ارقام حكايت از كاهش چهار درصدي حجم مخازن سدهاي پنجگانه استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.